top of page

Algemene voorwaarden

Definities

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 •  Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Infinity voor een sessie of workshop.

 • Opdrachtnemer: Infinity: Gonneke van Kolk

 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de workshop of sessie deelneemt.

 

Algemeen en risico-acceptatie

 • Tijdens de sessies en workshops en zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie of workshop voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Infinity geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Infinity voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.

 • Vooraf, tijdens en na een sessie of workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.

 • Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden.

 

Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie of workshop.

 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Infinity sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie of workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

Tot standkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening: Workshops en individuele sessies

 

Workshops/teamcoaching:

 

De overeenkomst voor een op de website aangeboden workshop komt tot stand:

 • Door het invullen van het contactformulier op de website of het versturen van een e-mail waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijg de deelnemer een bevestigingsmail binnen 2 werkdagen (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief.

 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

 • Workshops op maat

Voor Workshops op maat worden altijd offertes gemaakt, daarvoor geldt het volgende:

 • Geldigheid offerte

Een door Infinity gedane offerte blijft twee maanden geldig, doch kan zij hier schriftelijk of bij voorwaarden van afwijken.

 • Opdrachtformulering

Een opdracht tot het geven van een workshop wordt uitsluitend aanvaard op basis van een door Infinity en opdrachtgever gezamenlijk geformuleerde taak. Deze dient in de offerte te worden opgenomen. De geformuleerde opdracht houdt zoveel mogelijk rekening met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst tot opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

 • Afstemming met externe bureaus

Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere coaches of trainers ter vervulling van de vernoemde opdracht werkzaam zijn, zal door Infinity, indien mogelijk, afspraken worden gemaakt teneinde de posities van deze adviseur(s) of trainer(s) in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.

 • Informatie opdrachtgever

Teneinde optimaal gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet Infinity kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

 • Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Infinity worden verstrekt, zal Infinity de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Infinity deze gegevens en informatie niet aan derden.

 • Informatie/publicatie

Bij het onjuist citeren van een door Infinity voortgebracht werk, behoudt zij zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt Infinity zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.

 • Duur en einde van de opdracht

De door Infinity bij het object van advisering, begeleiding en/of training aangegeven tijd, die voor de uitvoering van (of een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter.

De opdracht eindigt na voltooiing van de geformuleerde opdracht en met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.

 • Wijziging opdrachtspecificaties

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal Infinity de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal Infinity dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

Annulering workshops/teamcoaching

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de standaard workshops die aangeboden worden op de website is kosteloos.

Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.

Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé́́ omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.

Wanneer er extra kosten zijn gemaakt door het afhuren van een binnenaccommodatie en/of het inhuren van catering of andere derden en annulering van deze partijen niet mogelijk is dan worden deze kosten voor 100% doorberekend.

 

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van coaching is definitief na een bevestigingsmail van Infinity. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Infinity maakt de overeenkomst bindend. Infinity behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies:

Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

1. Binnen 14 dagen voor aanvang: Infinity brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever

(+ eventuele kosten aan derden);

2. Binnen 7 dagen voor aanvang: Infinity brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever

(+ eventuele kosten aan derden);

3. Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Infinity. (+ eventuele kosten aan derden).

 

Annulering door Infinity

Infinity kan sessies en workshops annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/opleider en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Infinity kan een vervangende datum worden overeengekomen.

 

Betalingen

 • Infinity brengt de deelnamekosten aan sessies en workshops in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.

 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

 • Cursusmateriaal voor workshop is bij de prijs inbegrepen.

 

Eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Infinity zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Infinity berust uitsluitend bij Infinity.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer. Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyright en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten of beeldmateriaal van Infinity te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Infinity.

Aansprakelijkheid

Infinity kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Infinity is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.

Infinity is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Elke aansprakelijkheid van Infinity voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Infinity in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Infinity in een voorkomend geval.

 

Administratieve vragen

 • Vragen van administratieve aard worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

 • Vragen per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord meteen ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Klachten

De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door de eigenaar van Infinity dan wel door een ingeschakelde derde zoals een collega.

Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

• naam en adres van de melder;

• datum van de melding;

• omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 14 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien deze betrekking heeft op een uitlating, gedraging of handeling die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, of als deze klacht niets te maken heeft met de dienstverlening van Infinity.

Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht geschiedt door (een) perso(o)n(en) die niet bij de uitlating, gedraging of handeling waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

De behandeling van de klacht geschiedt door de eigenaar wanneer de klacht niet op haar van toepassing is, dan wel de klachtencommissie waarin 3 externe onafhankelijke deelnemers zitting hebben, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

De eigenaar beslist binnen 4 weken nadat de klacht ontvankelijk is verklaard, inzake de klacht.

De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van het gesprek een schriftelijk verslag te worden opgemaakt.

De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. Infinity draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

 • In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

 

Privacyverklaring Infinity

Infinity gevestigd aan Middelberg 63A, 5508DN te Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Gonneke van Kolk

www.infinity.nl

Middelberg 63a

5508 DN Veldhoven

0031654910139

G van Kolk is de Functionaris Gegevensbescherming van Infinity, te bereiken via Infinity-coaching@outlook.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Infinity verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de gekozen dienstverlening van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adres- factuurgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Infinity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Als intake voor het volgen van een workshop

 • Als intake bij een coachingstraject

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure, alleen nadat je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Infinity neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Infinity) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Infinity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens:

 • (Paarden-) Coaching) telefoonnummer + e-mailadres > voor het maken van de afspraak en eventuele terugkoppeling na de sessie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Infinity verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals ons accountantskantoor, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Infinity blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Infinity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We slaan onze gegevens op, op een laptop met een beveiligd wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Infinity-coaching@outlook.com.

 

 

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Infinity

bottom of page