top of page

Integriteitscode

Om deelnemers in een veilige setting te kunnen begeleiden, heb ik een integriteitscode opgesteld voor begeleider en deelnemer.

 

Centraal uitgangspunt is om mensen te helpen bevrijden van angst, schaamte, schuld, oude pijnen vinden en bevrijden zodat hij/zij weer voluit vanuit hun essentie durven leven. Door te ontdekken waar zij verwond en emotioneel geblokkeerd zijn en te helpen ontdekken hoe zij de verwonding kunnen helen om het contact met hun diepste wezen te herstellen.

 

Infinity is uniek in zijn visie en werkvormen. De essentie is dat mensen door de verschillende lagen van jeugdtrauma’s en blokkades begeleid worden. Trauma’s en/of blokkades waarin ze het wezenlijke contact met hun essentie zijn kwijtgeraakt.

 

Ik als begeleider van Trauma Release & Breathwork werk vanuit een spiritueel therapeutische setting met als taak om blokkades op te sporen, ruimte te geven en te transformeren, waardoor de diepe essentie weer gevoeld kan worden en de liefde weer kan stromen in iemands leven.

 

Ik als begeleider ben mij bewust van mijn rol, ik bied veiligheid en ben tijdens de reizen liefdevol aanwezig om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om naar het diepste trauma en/of pijnstukken af te reizen. Ik werk vanuit warme menselijke verbinding en ben bereid om bewust te kijken naar mijn eigen schaduwkanten. Er is sprake van een vermogen tot zelfreflectie en het vermogen om vanuit het hart te werken.

 

Wij erken 5 basisbehoeften die een leidraad vormen in het werk van Infinity Trauma Release & Breathwork

 

1. Plaats (je fysieke plek maar ook je plek in de groep)

2. Voeding (symbolisch voor liefde en aandacht)

3. Steun

4. Bescherming

5. Begrenzing

 

DE KERN

Het doel van het werk als begeleider van Infinity is om de deelnemer naar zijn of haar kern/essentie te brengen. Om met gebruik van de adem en lichaamswerk de ziel te bevrijden van tegenslagen/blokkades en (jeugd)trauma’s in je leven. De sessie wordt altijd gemaakt vanuit veiligheid en vrijheid. De begeleider is het baken dat waakt over de deelnemer, zodat de deelnemer los kan laten vanuit de bovengenoemde veiligheid.

 

DE DEELNEMER

De deelnemer, die tijdens de sessie in proces komt, is vaak niet veilig gehecht waardoor er een trauma of blokkade is ontstaan. Een deelnemer is zich wel of niet bewust van deze onveilige hechting. De begeleiders zijn zich te aller tijden bewust van de rol die ze hebben en bieden een deelnemer veiligheid tijdens de sessie. De deelnemer ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan een sessie. Als de deelnemer ervoor kiest om de sessie in te gaan, valt de deelnemer onder de verantwoording en bescherming van de begeleider(s).

 

DE BEGELEIDER

De begeleider is uitstekend in staat zijn of haar eigen processen te dragen. Ontstaat er in het begeleiden van intense processen een hulpvraag rond de eigen thematiek, dan krijgt de begeleider ondersteuning uit het eigen team van begeleiders. De begeleider houdt de communicatie open, zowel naar zichzelf als naar de teamleden. Met het oog op het bewaken van de veiligheid van het proces in de setting van Infinity, behoort een begeleider een collega aan te spreken op mogelijk niet gewenst gedrag. De begeleider heeft de bereidheid om naar zichzelf te kijken en is zichzelf bewust van de menselijke processen. Er is sprake van een open houding en hart binnen Infinity en het team van de begeleiders, met als centrale thema afstand en nabijheid en de afstemming hierin naar de deelnemer toe.

 

Er zijn 15 uitgangspunten in de integriteitscode van Infinity Trauma Release & Breathwork waarin we betekenis geven aan deelnemer en begeleider:

1. Dogma-vrij

De begeleider begeleidt niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt met een methodiek en leer met een duidelijk doel. De deelnemer is vrij om spiritualiteit of religie op zijn eigen wijze te beleven. Infinity heeft als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft, die hem verbindt met dat wat groter is. Die ziel of essentie is hetgeen wat bevrijd wordt met ons werk. Hóe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor ons niet belangrijk, maar zullen we zeker respecteren. Eenheid in diversiteit is ons uitgangspunt. Bij Infinity mag er niet gediscrimineerd op basis van ras, etniciteit, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of uiterlijk.

 

2. Levend intiem

Er zijn voor begeleider en deelnemer grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van Infinity is niet toegestaan. Het werk van de begeleider kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan de deelnemer intense emotionele processen aangaan. We zijn ons ervan bewust dat onze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen client en therapeut gebruikelijk is. Specifiek in het geval van regressie bieden we fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de deelnemer gerustgesteld wordt in zijn diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Wij zijn bij je zolang je ons nodig hebt. En gaan weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. Dus wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/ handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor zijn/haar proces noodzakelijk is. De deelnemer zijn veiligheid en proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.

 

3. De behoefte van de deelnemer

Er wordt geluisterd naar de behoefte van de deelnemer en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een deelnemer niet strookt met het doel van de sessie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de setting en het proces van de deelnemer. De begeleider staat ten dienste van het proces van de deelnemer.

 

4. Een accepterende houding

De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding. Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen. Begeleiders voelen wat nodig is bij de deelnemers en geven ook grenzen aan m.b.t. veiligheid voor ieder.

 

5. De rol van de begeleider

De begeleider is zichzelf bewust van zijn of haar rol als begeleider. Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep/sessie en van het proces.

 

6. De vrijheid van de deelnemer

De deelnemer mag altijd, na het deelnemen aan een sessie, terugkoppelen wat hij of zij als niet prettig heeft ervaren (feedback). Of contact zoeken met Gonneke van Kolk, de eigenaresse van Infinity, wanneer de deelnemer vastloopt in zijn of haar proces.

 

7. Nazorg

De deelnemer heeft de mogelijkheid tot nazorg. Dit kan via teams. Een proces werkt vaak langer door dan een sessie, weekend of retraite. In eerste instantie wordt er altijd kosteloos een nazorg gesprek ingepland. Wij beschikken over een professionele nazorg team. Aanvullende (integratie)sessies worden tegen redelijke vergoeding gefaciliteerd.

 

8. Deelnemer, wees welkom

De deelnemer mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Hij of zij is welkom. Ook de kanten van de deelnemer die hij of zij niet graag wil laten zien of de kanten waar hij zich voor schaamt. De deelnemer is welkom vanuit vertrouwen, veiligheid en bewustzijn.

 

9. Afstand en nabijheid

Zowel de deelnemer als de begeleider ervaart zijn of haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk.

 

10. Overdracht en tegenoverdracht

Als begeleider ben je jezelf bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de deelnemer?

 

11. De begeleider kan goed zorgdragen voor zijn eigen processen

De begeleider is heel goed in staat om zorg te dragen voor zijn eigen processen. De deelnemer kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het proces overgeven.

 

12. Grenzen

Zowel de begeleider als de deelnemer ervaren grenzen. De deelnemer bepaalt zelf de vorm van intimiteit/fysiek contact die hij of zij aan wil gaan (rekening houdend met punt 2). De deelnemer kiest er bewust voor om een sessie in te gaan en mogelijk diep in proces te gaan. De begeleider helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de deelnemer en mededeelnemers. Het ‘nee’ van een begeleider is bindend en dient opgevolgd te worden. Echter het ‘nee’ en nu was het voldoende qua tijd om bij me te zijn en me te ondersteunen vanuit de deelnemer, is ook bindend. De deelnemer bepaalt hoe lang hij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding.

 

13. Support

Je bent wie je bent met je lichte en schaduwkanten. Dit geldt voor zowel de deelnemer als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat hij/zij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan hij de deelnemer ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, zien en omarmen. Dit is het doel van Trauma Release & Breathwork en in onze setting de betekenis van heelwording.

 

14. Normen en waarden

De deelnemer mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting.

 

15. Opleiding, trainingen

Ik als begeleider ben intern opgeleid. Ik ben ervaren in begeleiden en ik ben opgeleid zijn door Inner-journey en ook op professioneel gebied opgeleid en werkzaam zijn op het vlak van hulpverlening en persoonlijke ontwikkeling. Als blijkt dat in een situatie de integriteitscode niet is nageleefd, verwachten ik van jou als deelnemer dat je hier zelf verantwoordelijkheid voor neemt door dit terug aan mij terug te koppelen. Dit kan via de mail, uiterlijk 30 dagen na het voorgevallen situatie. Na 30 dagen vervalt de aanklacht.

 

Inner Journey

In gevallen waar grensoverschrijdend gedrag vermoed wordt of gemeld is, schakelen we extern mediator Ewoud van Dijk in die deze grensoverschrijding gaat onderzoeken, erin bemiddelt en passende maatregelen onderneemt. Onze organisatie streeft naar openheid, eerlijkheid en transparantie en heeft veiligheid en integriteit in onze setting hoog in het vaandel staan. Aldus Sandra van Inner Journey.

 

Naam Deelnemer / Begeleider

Datum:

Plaats:

Ik ga hiermee akkoord:

bottom of page